Chứng nhận hội viên của HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP)

Chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu ( EU ): ROHS ( Restriction of Hazardous Substances )

sản phẩm an toàn không có hóa chất độc hại đối với con người